അയി ഗിരിനംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വവിനോദിനി നംദിനുതേ

ഗിരിവരവിംധ്യശിരോധിനിവാസിനി വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ ।

ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠകുടുംബിനി ഭൂരികുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

(അയി ഗിരിനംദിനി)


സുരവരവര്ഷിണി ദുര്ധരധര്ഷിണി ദുര്മുഖമര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ

ത്രിഭുവനപോഷിണി ശംകരതോഷിണി കല്മഷമോഷിണി ഘോരരതേ । [കില്ബിഷ-, ഘോഷ-]

ദനുജനിരോഷിണി ദിതിസുതരോഷിണി ദുര്മദശോഷിണി സിംധുസുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

( സുരവരവര്ഷിണി ) 2


അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവനപ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ

ശിഖരി ശിരോമണി തുംഗഹിമാലയ ശൃംഗനിജാലയ മധ്യഗതേ ।

മധുമധുരേ മധുകൈടഭഗംജിനി കൈടഭഭംജിനി രാസരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

(അയി ജഗദംബ ) 3


അയി ശതഖംഡ വിഖംഡിതരുംഡ വിതുംഡിതശുംഡ ഗജാധിപതേ

രിപുഗജഗംഡ വിദാരണചംഡ പരാക്രമശുംഡ മൃഗാധിപതേ ।

നിജഭുജദംഡ നിപാതിതഖംഡ വിപാതിതമുംഡ ഭടാധിപതേ [-ചംഡ]

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

(അയി ശതഖംഡ ) 4


അയി രണദുര്മദ ശത്രുവധോദിത ദുര്ധരനിര്ജര ശക്തിഭൃതേ

ചതുരവിചാരധുരീണ മഹാശിവ ദൂതകൃത പ്രമഥാധിപതേ ।

ദുരിതദുരീഹ ദുരാശയ ദുര്മതി ദാനവദൂത കൃതാംതമതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ..

( അയി രണദുര്മദ ശത്രുവധോദിത) 5


അയി ശരണാഗത വൈരിവധൂവര വീരവരാഭയദായകരേ

ത്രിഭുവന മസ്തക ശൂലവിരോധി ശിരോധികൃതാമല ശൂലകരേ ।

ദുമിദുമിതാമര ദുംദുഭിനാദ മഹോ മുഖരീകൃത തിഗ്മകരേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

( അയി ശരണാഗത )


അയി നിജഹുംകൃതിമാത്ര നിരാകൃത ധൂമ്രവിലോചന ധൂമ്രശതേ

സമരവിശോഷിത ശോണിതബീജ സമുദ്ഭവശോണിത ബീജലതേ ।

ശിവ ശിവ ശുംഭ നിശുംഭ മഹാഹവ തര്പിത ഭൂത പിശാചരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

( അയി നിജഹുംകൃതിമാത്ര ) 7


ധനുരനുസംഗ രണക്ഷണസംഗ പരിസ്ഫുരദംഗ നടത്കടകേ

കനക പിശംഗ പൃഷത്കനിഷംഗരസദ്ഭട ശൃംഗ ഹതാവടുകേ ।

കൃതചതുരംഗ ബലക്ഷിതിരംഗ ഘടദ്ബഹുരംഗ രടദ്ബടുകേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

( ധനുരനുസംഗ രണക്ഷണസംഗ) 8


സുരലലനാ തതഥേയി തഥേയി കൃതാഭിനയോദര നൃത്യരതേ

കൃത കുകുഥഃ കുകുഥോ ഗഡദാദികതാല കുതൂഹല ഗാനരതേ ।

ധുധുകുട ധുക്കുട ധിംധിമിത ധ്വനി ധീര മൃദംഗ നിനാദരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

( സുരലലനാ ) 9


ജയ ജയ ജപ്യ ജയേ ജയ ശബ്ദപരസ്തുതി തത്പര വിശ്വനുതേ

ഭണ ഭണ ഭിംജിമി ഭിംകൃതനൂപുര സിംജിതമോഹിത ഭൂതപതേ । [ഝ-, ഝിം-]

നടിതനടാര്ധ നടീനടനായക നാടിതനാട്യ സുഗാനരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാംതിയുതേ

ശ്രിത രജനീ രജനീ രജനീ രജനീ രജനീകര വക്ത്രവൃതേ ।

സുനയന വിഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമരാധിപതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


സഹിത മഹാഹവ മല്ലമ തല്ലിക മല്ലിത രല്ലക മല്ലരതേ

വിരചിത വല്ലിക പല്ലിക മല്ലിക ഭില്ലിക ഭില്ലിക വര്ഗ വൃതേ ।

സിതകൃത ഫുല്ലസമുല്ലസിതാരുണ തല്ലജ പല്ലവ സല്ലലിതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


അവിരലഗംഡഗലന്മദമേദുര മത്തമതംഗജ രാജപതേ

ത്രിഭുവനഭൂഷണ ഭൂതകലാനിധി രൂപപയോനിധി രാജസുതേ ।

അയി സുദതീജന ലാലസമാനസ മോഹനമന്മഥ രാജസുതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


കമലദലാമല കോമലകാംതി കലാകലിതാമല ഭാലലതേ

സകലവിലാസ കലാനിലയ ക്രമകേലിചലത്കലഹംസകുലേ ।

അലികുല സംകുല കുവലയ മംഡല മൌലിമിലദ്ഭകുലാലി കുലേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


കരമുരലീരവ വീജിത കൂജിത ലജ്ജിതകോകില മംജുമതേ

മിലിത പുലിംദ മനോഹര ഗുംജിത രംജിതശൈല നികുംജഗതേ ।

നിജഗുണഭൂത മഹാശബരീഗണ സദ്ഗുണസംഭൃത കേലിതലേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


കടിതടപീത ദുകൂലവിചിത്ര മയൂഖതിരസ്കൃത ചംദ്രരുചേ

പ്രണതസുരാസുര മൌലിമണിസ്ഫുര ദംശുലസന്നഖ ചംദ്രരുചേ ।

ജിതകനകാചല മൌലിപദോര്ജിത നിര്ഭരകുംജര കുംഭകുചേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 

വിജിത സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈകനുതേ

കൃത സുരതാരക സംഗരതാരക സംഗരതാരക സൂനുസുതേ ।

സുരഥസമാധി സമാനസമാധി സമാധി സമാധി സുജാതരതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഽനുദിനം സ ശിവേ

അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് ।

തവ പദമേവ പരംപദമിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


കനകലസത്കല സിംധുജലൈരനുസിംചിനുതേ ഗുണരംഗഭുവം

ഭജതി സ കിം ന ശചീകുചകുംഭ തടീപരിരംഭ സുഖാനുഭവമ് ।

തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാസി ശിവം

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ


തവ വിമലേംദുകുലം വദനേംദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ

കിമു പുരുഹൂത പുരീംദുമുഖീ സുമുഖീഭിരസൌ വിമുഖീക്രിയതേ ।

മമ തു മതം ശിവനാമധനേ ഭവതീ കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


അയി മയി ദീനദയാലുതയാ കൃപയൈവ ത്വയാ ഭവിതവ്യമുമേ

അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാഽനുഭിതാസിരതേ ।

യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരി കുരുതാദുരുതാപമപാകുരു തേ [മേ]

ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ 


ഇതി ശ്രീ മഹിഷാസുരമര്ദിനി സ്തോത്രമ് ॥

Previous Post Next Post