നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏതങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണ്ടി വരുന്നവരാണ്.  മനുഷ്യ പരിഭാഷകരില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ മാസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാതെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ആളുകളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്നാപ്ട്രൻസ് .മിക്കവാറും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും {Facebook , WhatsApp , Messenger തുടങ്ങിയവ) ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിലേക്കോ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കോ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്കോ സ്നാപ് ട്രാൻസിന് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും . ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്, വായന വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും വിദേശ ഭാഷ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചാറ്റുചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷയും നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ നൽകുക, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലേക്ക് വലിച്ചിടുക, ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയായി മാറും.

അത്പോലെ  ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോക്താക്കളെ വോയ്‌സ് സംസാരിക്കാനും വാചകത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു (വോയ്‌സ് ടൈപ്പിംഗ്). അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വോയിസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോക്താവിന്റെ വോയ്‌സ് ഇൻപുട്ട് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയുകയും നിങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ച ഭാഷയിലേക്ക് നേരിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ടെക്സ്റ്റ്-ടു-വോയ്സ് ഫീച്ചറിലൂടെ വിവർത്തന ഫലം ഉറക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യും.

Download

Previous Post Next Post